Preskoči na vsebino
www.grawe.si

Informacija o varstvu osebnih podatkov

V GRAWE zavarovalnici d.d. spoštujemo pravico do zasebnosti posameznikov. S temi informacijami vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki jih imate v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Upravljavec, odgovoren za obdelavo osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor, telefon: 02 228 55 00, e-pošta: grawe@grawe.si.

Do osebnih podatkov poleg pooblaščenih zaposlenih v GRAWE zavarovalnici dostopajo in jih obdelujejo tudi naši skrbno izbrani zunanji izvajalci storitev oziroma obdelovalci, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov.

Če imate vprašanja povezana z obdelavo osebnih podatkov  ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, se lahko obrnete na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov po pošti na naslov zavarovalnice s pripisom »Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov« ali po e-pošti na pooblascenec.vop@grawe.si.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 15. dneh.


Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

  • postopek sklenitve, izvajanja in izpolnitve zavarovalne pogodbe

Vaše osebne podatke obdelujemo za sklenitev in izvedbo zavarovalnega razmerja. Obdelava je namenska in poteka v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in določbami Zakona o zavarovalništvu, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Na zavarovalni ponudbi nam razkrijete vaše osebne podatke in osebne podatke tretjih oseb (npr. svojcev). Te podatke obdelujemo za namene preverjanja ponudbe in tveganj. Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe vaše osebne podatke obdelujemo za izvedbo zavarovalne pogodbe (npr. izdelava police, določanje premije) in za tekočo skrb in svetovanje v zvezi z zavarovanjem. Ob škodnem dogodku dodatno obdelujemo podatke o škodnem dogodku, da ugotovimo obseg in višino zavarovalne obveznosti.

Če je potrebna obdelava posebnih vrst osebnih podatkov (npr. zdravstvenih podatkov za življenjska in nezgodna zavarovanja), jih obdelujemo v skladu z vašim soglasjem, podanim v zavarovalni ponudbi.

Če ste z nami sklenili pogodbo ali ste z nami v kakšnem drugem poslovnem razmerju, ki sodi v okvir naše registrirane dejavnosti, lahko vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka, email) že na podlagi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakona, ki ureja elektronsko komuniciranje, uporabljamo tudi za neposredno trženje. Naš upravičen interes je v tem, da ponujamo zavarovalne produkte, prilagojene potrebam strank za naše obstoječe ali potencialne stranke. Pravico imate, da obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ugovarjate.

  • privolitev

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi vaše privolitve, za namen neposrednega trženja, ki zajema občasno obveščanje o novostih in prodajnih akcijah, pošiljanje ponudb in reklam, obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je zavarovalnica. Neposredno trženje lahko izvajamo preko navadne ali elektronske pošte, telefona, facebooka in drugih družabnih omrežij.

  • obdelava, potrebna za izpolnitev zakonitih obveznosti

Vaše osebne podatke obdelujemo za izpolnitev zakonskih obveznosti (npr. nadzorstvenih določb, davčnih  obveznosti in obveznosti svetovanja).

Na področju življenjskih zavarovanj obdelujemo podatke o vašem davčnem rezidentstvu za izpolnitev naše obveznosti poročanja finančnim uradom na podlagi Enotnih standardov poročanja (CRS – Common Reporting Standards) in na podlagi mednarodne pogodbe z ZDA o Zakonu o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act). Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma nas obvezuje tudi k izpolnjevanju dolžnosti glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (npr. podatki o identiteti, podatki o poklicni dejavnosti in izvoru premoženja).


Prenos osebnih podatkov – obdelovalci

Vaše osebne podatke lahko namesto nas obdelujejo naši obdelovalci, ki so zaupanja vredna podjetja ali posamezniki, katerim smo na podlagi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov zaupali posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, pri čemer skrbno preverimo njihovo ustreznost. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke v našem imenu in na naš račun.

  • pozavarovalnice, zavarovalnice

Pri zavarovanju posameznih tveganj sodelujemo s pozavarovalnicami, na katere lahko prenesemo del tveganj, ki smo jih prevzeli v zavarovanje (pozavarovanje). Pri zavarovanju posameznih tveganj lahko pride tudi do delitve tveganja na več (so)zavarovalnic. V takih primerih drugim zavarovalnicam oziroma pozavarovalnicam posredujemo vaše osebne podatke iz ponudbe oziroma zavarovalne pogodbe in glede odškodninskega oziroma zavarovalnega zahtevka. Vaše osebne podatke si izmenjujemo z drugimi zavarovalnicami tudi v nekaterih drugih primerih (npr. obdelava zavarovalnega zahtevka v primeru večkratnega in dvojnega zavarovanja, za izpolnjevanje obveznosti in korespondenčnih pogodb pri obdelavi mednarodnih škod).

  • prodajni partnerji

Če je vaše zavarovanje sklenjeno preko našega  prodajnega partner, bo slednji obdelal vaše osebne podatke za sklenitev in izvajanje zavarovalne pogodbe in nam jih posredoval zaradi ocene tveganja, obdelave zavarovalne pogodbe in za preverjanje zavarovalnega primera. Vaše osebne podatke si izmenjamo z našim prodajnim partnerjem, če je to potrebno za sklepaje in izvajanje zavarovanja, oseben storitve in podporo pri zavarovalnih storitvah.

  • zunanji izvajalci storitev

Zaradi izpolnjevanja naših pogodbenih in zakonskih obveznosti lahko sodelujemo tudi z izbranimi izvajalci storitev (obdelovalci).

Na področju asistenčnih storitev (npr. GRAWEmobil, GRAWEhelp, GRAWEturist) za izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti sodelujemo z družbo TBS TEAM 24 d.o.o., ki prejme osebne podatke, potrebne za izvedbo storitve.

Kadar bomo sodelovali z drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami, ki bodo obdelovale vaše osebne podatke izključno v našem imenu in po naših navodilih, bomo sklenili pisno pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov samo s tistimi izvajalci, ki bodo v zadostni meri izpolnjevali zahteve iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in drugih predpisov o varstvu osebnih podatkov.

  • nadzorni organi, sodišča in tretje osebe

Vaše podatke iz naših zbirk osebnih podatkov smo na podlagi zakonskih določb dolžni na zahtevo posredovati tudi drugim prejemnikom (npr. Finančna uprava RS, nadzorni organi, sodišča, stečajni upravitelji in davčni organi in Slovensko zavarovalno združenje, GIZ).

Pri preverjanju vašega zavarovalnega primera se lahko zgodi, da bomo vaše osebne podatke morali poslati tretjim osebam, kot so na primer zdravniki, druge zavarovalnice, izvedenci, strokovnjaki različnih področij, osebe za reševanje škode. 


Potreba po obdelavi vaših osebnih podatkov

Predložitev vaših osebnih podatkov je potrebna za preverjanje zavarovalnega tveganja, za sklenitev zavarovalnega razmerja in za izpolnitev vaših zavarovalnih zahtevkov.

Če nam svojih osebnih podatkov ne želite zaupati ali nam jih ne zaupate v potrebnem obsegu, v nekaterih okoliščinah ne bomo uspeli skleniti zavarovalnega razmerja z vami ali preveriti zavarovalnega zahtevka. Upoštevajte, da to z naše strani ne šteje kot neizpolnitev pogodbe.

Če smo vaše osebne podatke prejeli in jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko svojo privolitev kadar koli prekličete s posledico, da od prejema preklica privolitve vaših osebnih podatkov več ne bomo obdelovali za izkazane namene.


Shranjevanje osebnih podatkov

Osebne podatke, pridobljene za namen sklepanja in izvajanja zavarovalnih pogodb, hranimo skladno z zakonsko določenimi roki hrambe. Te obveznosti izhajajo iz Zakona o zavarovalništvu, Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in drugih zakonov. V skladu z Zakonom o zavarovalništvu hranimo vaše osebne podatke deset let po prenehanju zavarovalne pogodbe oziroma deset let po koncu obdelave zavarovalnega primera oziroma deset let po zaključku sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb. Vaše osebne podatke shranjujemo, dokler je možno uveljavljanje pravnih zahtevkov iz zavarovalnega razmerja. Druge osebne podatke hranimo dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani.

V primeru, da zavarovalna pogodba ni sklenjena, izbrišemo podatke, pridobljene v času pogajanj v roku 1 leta od njihove pridobitve, če za nadaljnjo obdelavo teh podatkov nimamo vaše izrecne privolitve.

Če osebne podatke pošiljamo prejemnikom zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), to storimo le, če je Komisija EU za tretjo državo potrdila primerno raven varstva podatkov ali obstaja drugačna primerna garancija za varstvo podatkov (npr. obvezujoči notranji predpisi podjetja o varstvu podatkov ali standardne pogodbene klavzule EU).


Kako varujemo vaše osebne podatke?

Učinkovito varstvo in zaščita vaših osebnih podatkov nam veliko pomeni, zato smo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno in nezakonito uporabo.


Vaše pravice

Zahtevate lahko informacije o osebnih podatkih, shranjenih o vas (pravica do dostopa). Če obdelujemo vaše osebne podatke, ki niso pravilni ali popolni, lahko zahtevate, da jih popravimo ali dopolnimo (pravica do popravka). Zahtevate lahko izbris osebnih podatkov, ki jih nimamo pravice obdelovati (pravica do izbrisa). Če ni jasno, ali so vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo pravilni, popolni ali jih imamo pravice obdelovati, lahko zahtevate omejitev obdelovanja vaših osebnih podatkov do končne razjasnitve tega vprašanja (pravica do omejitve obdelave).

Tudi če so vaši osebni podatki pravilni in popolni in jih imamo pravico obdelovati, lahko obdelavi teh podatkov v posebnih, utemeljenih posamičnih primerih ugovarjate. Ugovarjate lahko tudi prejemanju neposrednih tržnih obvestil od nas in zahtevate, da jih v prihodnje več ne dobivate.

Zahtevate lahko, da vam osebne podatke, ki ste nam jih zaupali, pošljemo v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki (pravica do prenosljivosti).


Kako lahko stopite v kontakt z nami, vložite zahtevo ali pritožbo glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki?

Za uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, se lahko obrnete na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov po pošti na naslov zavarovalnice s pripisom »Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov« ali po e-pošti na pooblascenec.vop@grawe.si.

Kljub temu, da si zelo prizadevamo za zaščito in integriteto vaših osebnih podatkov, ne moremo izključiti razhajanja mnenj glede načina uporabe vaših osebnih podatkov. Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

 

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik