Preskoči na vsebino
www.grawe.si

Informacija o pritožbenem postopku

Ker je stranka postavljena v središče delovanja GRAWE zavarovalnice d. d., si nenehno prizadevamo za izboljševanje kakovosti in strokovno ter korektno opravljanje zavarovalnih storitev. Zavedamo se, da so naše odločitve in ravnanja lahko drugačna od pričakovanj naših strank, zaradi česar smo oblikovali interni postopek za reševanje pritožb in predvideli možnost izvensodnega reševanja nastalih sporov.

Stranka lahko vloži pritožbo pisno ali preko elektronske pošte. Pritožbe se obravnavajo skladno s Pravilnikom o obravnavi pritožb in pritožbenem postopku in o njih odloča pritožbena komisija. V primeru, da se stranka ne strinja z rešitvijo svoje pritožbe in odločitvijo pritožbene komisije, ima pravico podati pobudo za začetek postopka mediacije pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

VARUH DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJEV V ZAVAROVALNIŠTVU

V kolikor ocenjujete, da je prišlo pri ravnanju zavarovalnice do kršitve Zavarovalnega kodeksa, drugih dobrih poslovnih običajev ter temeljnih standardov zavarovalne stroke, lahko svojo pritožbo posredujete tudi Varuhu dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, pri čemer je potrebno vedeti, da slednji ne obravnava sporov iz zavarovalnih razmerij, ki bi glede na svoj značaj in vsebino sodili v pristojnost odločanja sodišča.

Varuh dobrih poslovnih običajev pri Slovenskem zavarovalnem združenju                                                                                                                                                                                           

Železna cesta 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1000 Ljubljana                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

e-pošta: info@zav-zdruzenje.si

 

 

 

INFORMACIJA O IZBRANEM IZVAJALCU IZVENSODNEGA REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV

GRAWE zavarovalnica d. d. je v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov iz seznama izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, izbrala:


Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja
Železna cesta 14
1000 Ljubljana
01/ 300 93 81
irps@zav-zdruzenje.si
http://www.zav-zdruzenje.si/

Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju  rešuje izvensodne spore iz zavarovalnih in odškodninskih razmerij na podlagi zavarovalnih pogodb ali zakona, in sicer o pravicah zavarovalcev, zavarovancev, oškodovancev in zavarovalnic, ki sodijo tudi v pristojnost odločanja civilnega sodišča.

INFORMACIJA O SPLETNEM REŠEVANJU POTROŠNIŠKIH SPOROV, KI IZHAJAJO IZ POGODB, SKLENJENIH PREKO SPLETA

Za primere, ko je bila zavarovalna pogodba sklenjena preko spleta, je Evropska komisija odprla evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, ki se nahaja na naslovu http://ec.europa.eu/odr.


Več informacij v zvezi s platformo je dosegljivih na:
Online Dispute Resolution platform
Factsheet on the ODR platform 
DG Justice and Consumers website on Alternative Dispute Resolution/Online Dispute Resolution

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik