Preskoči na vsebino
www.grawe.si

INFORMACIJE V ZVEZI S POGODBO O FINANČNI STORITVI, SKLENJENI NA DALJAVO

Podatki o ponudniku

GRAWE zavarovalnica d.d. ima sedež na Gregorčičevi ulici 39 v Mariboru, njena glavna poslovna dejavnost pa je zavarovalništvo.

Ostali podatki o GRAWE zavarovalnici d.d. so dostopni na spletni strani www.grawe.si.

 

Podatki o finančni storitvi

V Dokumentu z informacijami o zavarovalnem produktu (»IPID«) je podan kratek pregled zavarovanja, ne vsebuje pa podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici,

ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja).

Premijo oziroma prvi obrok premije je potrebno poravnati takoj, saj se šele s plačilom premije vzpostavi kritje po zavarovalni pogodbi.

 

Podatki o pogodbi sklenjeni na daljavo

Zavarovanje se sklepa s pomočjo sredstev za komuniciranje na daljavo (sklepanje preko spleta), zato se po Zakonu o varstvu potrošnikov šteje, da gre v danem primeru za sklepanje pogodb na daljavo.

Zavarovalec ima pravico, da v roku 14 dni (pri pogodbah o življenjskem zavarovanju v roku 30 dni) od sklenitve pogodbe, od zavarovalne pogodbe odstopi, in sicer brez navajanja razlogov za svojo odločitev. Odstop mora biti pisen in zavarovalnici poslan do izteka omenjenega roka na njen naslov oziroma po elektronski pošti na naslov grawe@grawe.si, razen če je sklenjena zavarovalna pogodba osnova za izdajo oziroma podaljšanje prometnega dovoljenja.

V primeru odstopa v odstopnem roku je zavarovalnica upravičena do sorazmernega dela zavarovalne premije, torej do premije, ki ustreza času, v katerem je bilo zavarovalno kritje podano. Če je v omenjenem času prišlo do nastanka zavarovalnega primera oz. do uresničitve katere od zavarovanih nevarnosti, je zavarovalnica upravičena do premije za celotno zavarovalno obdobje sklenjenega zavarovanja. Zavarovalec nima pravice do odstopa v primerih zavarovanj za potovanje in prtljago ali podobnih kratkoročnih zavarovanjih z dobo veljavnosti, krajšo od enega meseca.

Za razmerje med zavarovalcem oziroma zavarovancem in zavarovalnico se uporablja slovensko pravo.

 

Podatki o pravnih sredstvih

Zavarovalec, zavarovanec ali drugi upravičenec iz zavarovanj lahko svoje pravice iz zavarovalnega razmerja izvensodno uveljavlja v okviru notranjega postopka za reševanje pritožb pri Pritožbeni komisiji GRAWE zavarovalnice d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor, e-pošta: grawe@grawe.si.

Če zavarovalnica pritožbi zavarovalca v okviru notranjega postopka za reševanje pritožb ne ugodi ali o njen ne odloči v 30 dneh po njenem prejemu, lahko zavarovalec naslovi pobudo za začetek postopka izbranemu neodvisnemu izvajalcu izvensodnega reševanja sporov: Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon 01/300 93 81, e-pošta: irps@zav-zdruzenje.si, http://www.zav-zdruzenje.si/.

V kolikor zavarovalec oceni, da je prišlo do kršitve Zavarovalnega kodeksa, drugih dobrih poslovnih običajev ter temeljnih standardov zavarovalne stroke, lahko svojo pritožbo posreduje Varuhu pravic s področja zavarovalništva, Železna cesta, 14, 1000 Ljubljana, e-pošta: info@zav-zdruzenje.si.

V kolikor morebitnega spora med zavarovalcem oziroma zavarovancem in zavarovalnico ni možno rešiti sporazumno, jih rešuje sodišče, pristojno po kraju sklenitve zavarovalne pogodbe.

Za primere, ko je bila zavarovalna pogodba sklenjena preko spleta, je Evropska komisija odprla evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, ki se nahaja na naslovu http://ec.europa.eu/odr.

 Več informacij v zvezi s platformo je dosegljivih na:

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik